Προγράμματα κατάρτισης

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προγράμματα επιμόρφωσης ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για την άσκηση καθηκόντων ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στις επιχειρήσεις 


Γ΄ Κατηγορίας επαγγελματικού κινδύνου, με λιγότερους από 50 εργαζομένους: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Β΄ Κατηγορίας επαγγελματικού κινδύνου: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

Γ΄ Κατηγορία:

 • Τα σεμινάρια για την Γ΄ κατηγορία (χαμηλή επικινδυνότητα) έχουν συνολική διάρκεια 10 ώρες όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
 • Για να λάβετε μέρος σε σεμινάριο Γ΄ κατηγορίας απαραίτητο είναι
  1)να συμπληρώσετε την ανάλογη αίτηση και
  2)να μας προσκομίσετε την ταυτότητα σας.
 • Το κόστος για το σεμινάριο εκπαίδευσης και πιστοποίησης Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας ανέρχεται σε 70€. 

Β΄ Κατηγορία:

 • Τα σεμινάρια για την Β΄ κατηγορία (υψηλή επικινδυνότητα) έχουν συνολική διάρκεια 35 ώρες όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. 
 • Για να λάβετε μέρος σε σεμινάριο Β΄ κατηγορίας απαραίτητο είναι
  1)να συμπληρώσετε την ανάλογη αίτηση,
  2)να μας προσκομίσετε τη ταυτότητα σας και
  3)να είστε κάτοχος πτυχίου τεχνικής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ, ΤΕΙ) ή η επιχείρηση να δραστηριοποιείται για χρονική διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη με 10 συναπτά έτη.
 • To κόστος για το σεμινάριο εκπαίδευσης και πιστοποίησης Τεχνικού Ασφαλείας Β΄ κατηγορίας ανέρχεται σε 120€.

Τα Σεμινάρια πραγματοποιούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας).
Διδάσκουν πιστοποιημένοι και έμπειροι εκπαιδευτές.

(Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υπ. Απόφαση 2928/130 (ΦΕΚ 266/Β/7-2-2014) και στον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων – Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως κυρώθηκε με τον Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία κα την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84/Α/2010).

Το ΚΕΚ ΡΟΗ, εφόσον ολοκληρώσετε τη παρακολούθηση του ανάλογου σεμιναρίου και μέχρι να πάρετε την επίσημη πιστοποίηση, σας παρέχει έγγραφη βεβαίωση παρακολούθησης προκειμένου να είστε κατοχυρωμένοι σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία.