ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προγράμματα επιμόρφωσης ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ή ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ για την άσκηση καθηκόντων ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σε επιχειρήσεις